ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

แอร์พอร์ตลิงก์เตรียมเพิ่มลิฟต์ บันไดเลื่อน 6 สถานี ปลื้มโพลชี้ผู้โดยสารพอใจบริการสูง

วันที่ลงข่าว: 25/05/15

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์เตรียมเพิ่มลิฟต์ บันไดเลื่อนขึ้น-ลง ในอีก 6 สถานี เพื่อเป็นการให้ความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ผู้พิการ และผู้มีสัมภาระขนาดใหญ่ และเข้มงวดกวดขันด้านการรักษาความปลอดภัยเพื่อรักษาระดับการให้บริการ พร้อมสำรวจความพึงพอใจของผู้โดยสารด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และการบริการอยู่ในระดับสูง 

       

       นายภากรณ์ ตั้งเจตสกาว กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ เปิดเผยว่า แอร์พอร์ตลิงก์ได้เพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวก โดยได้มีการติดตั้งลิฟต์ และบันไดเลื่อนเพิ่มเติมในอีก 6 สถานี ได้แก่ สถานีพญาไท สถานีราชปรารภ สถานีรามคำแหง สถานีหัวหมาก สถานีบ้านทับช้าง และสถานีลาดกระบัง อีกสถานีละ 2 ตัว จากชั้นจำหน่ายตั๋วโดยสารไปยังชั้นชานชาลา โดยจะออกแบบให้ลักษณะลิฟต์ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับผู้พิการ ผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้รถเข็น (Wheelchair) ฯลฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้ง 6 สถานีในเดือนมิถุนายน 2558 นี้

       

       ทั้งนี้ จะเข้มงวดเรื่องความปลอดภัย มีการเคร่งครัดในการเดินตรวจ และอบรมเรื่องการช่วยเหลือผู้โดยสาร อบรมการดับเพลิงเบื้องต้น และมีการประสานกับหน่วยงานสุนัขทหารเพื่อตรวจตราในช่วงเทศกาลต่างๆ เพื่อให้ผู้โดยสารมีความพึงพอใจ และรักษาระดับคุณภาพการให้บริการต่อไป ซึ่งสอดคล้องต่อพันธกิจของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท ได้ตั้งไว้คือ บริษัทฯ ให้บริการเดินรถไฟฟ้าด้วยความปลอดภัย เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า

       

       นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้สวนดุสิตโพลเก็บข้อมูล และทำการวิจัยในเรื่องของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ (คะแนนเต็ม 5) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 พบว่าภาพรวมความพึงพอใจด้านความปลอดภัยเท่ากับ 4.09 ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจสูง เช่น การรับรู้ต่อประเด็นสัญญาณเตือนเมื่อปิดประตูรถไฟฟ้ามากที่สุด ป้ายแนะนำด้านความปลอดภัย การใช้บริการระบบอัตโนมัติในการควบคุมการเดินรถไฟฟ้า ตามลำดับ

       

       ภาพรวมความพึงพอใจด้านการรักษาความปลอดภัยเท่ากับ 4.07 อยู่ในระดับพึงพอใจสูง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้ประเด็นการให้บริการของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย การดูแลรักษาความปลอดภัยโดยรอบสถานี และตำรวจตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่

       

       ภาพรวมความพึงพอใจต่อการให้บริการของรถไฟฟ้าเท่ากับ 3.87 ความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจสูง โดยพบว่าผู้โดยสารมีความพึงพอใจด้านความคุ้มค่าในการใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์โดยรวมมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านคุณภาพ สิ่งอำนวยความสะดวกบนสถานี และในขบวนรถ ด้านการประชาสัมพันธ์ และการให้ข้อมูล ตามลำดับ 

 

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์ASTV ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2558
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก