ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ปั้นหมอครอบครัวแล้วกว่า 6.4 หมื่นทีม ดูแลครอบคลุมเป้าหมาย 1 ใน 4

วันที่ลงข่าว: 25/05/15

 สธ. เผยแค่ 5 เดือนมีทีมหมอครอบครัวแล้ว 6.6 หมื่นทีม ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุติดเตียง คนพิการ ผู้ป่วยระยะท้ายไปแล้ว 1 ใน 4 เล็งเช่อมโยงข้อมูลผู้ป่วย บุคลากรทำงานร่วมกัน สร้างนวัตกรรมในพื้นที่ มีช่องทางติดต่อทีมหมอครอบครัวโดยตรง เชื่อช่วยการดำเนินงานสำเร็จ

       

       วันนี้ (22 พ.ค.) นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมสาธารณสุขอำเภอ ชมรมหมออนามัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เรื่องบทบาทของเครือข่ายสุขภาพอำเภอ กับการขับเคลื่อนทีมหมอครอบครัว ว่า จากการดำเนินงานของทีมหมอครอบครัวตั้งแต่ ม.ค. 2558 เป็นต้นมา ขณะนี้ทั่วประเทศมีทีมหมอครอบครัวทั้งหมด 66,353 ทีม แบ่งเป็นทีมอำเภอ 3,890 ทีม ทีมตำบล 12,237 ทีม และทีมชุมชน 50,326 ทีม ขณะนี้ประชาชนส่วนใหญ่ทราบว่าแต่ละครอบครัวมีหมอประจำ ในปี 2558 เริ่มที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุติดเตียง คนพิการ และผู้ป่วยระยะสุดท้ายชีวิต รวมประมาณ 2 ล้านคน ช่วง 6 เดือนแรกดูแลครอบคลุมไปแล้ว 1 ใน 4 และในระยะ 6 เดือนหลังตั้งแต่ มิ.ย. - ธ.ค. คนไทยทุกคนจะต้องมีทีมหมอครอบครัวประจำตัวทุกครัวเรือน

       

       นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า การดำเนินงานทีมหมอครอบครัวให้ประสบความสำเร็จมี 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1. การบริหารนโยบายอย่างมีส่วนร่วม สร้างผู้นำสุขภาพแนวใหม่ให้ทำงานร่วมกันเป็นทีม จัดกลไกบริหารระดับอำเภอ ประสานการมีส่วนร่วมระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดระบบการให้คำปรึกษาระหว่างทีมหมอครอบครัว และทีมสหวิชาชีพ การจัดระบบส่งต่อผู้ป่วย เชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วย 2. พัฒนาความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมรวมทั้งกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมในพื้นที่ โดยจัดสรรงบประมาณอบรมเขตละ 1 ล้านบาท 3. พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ และ สื่อสารให้ประชาชนมีความเข้าใจ เกี่ยวกับทีมหมอครอบครัว และจัดช่องทางในการติดต่อสื่อสาร และ 4. ติดตามประเมินผล เน้นการเรียนรู้ไม่เน้นรายงาน โดยจะจัดเวทีประชุมวิชาการเพื่อให้หมอครอบครัวแลกเปลี่ยนเรียนรู้วันที่ 3 - 4 ส.ค.

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์ASTV ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2558
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก