ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดตรัง จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการฯ เพื่อช่วยเหลือคนพิการให้ได้เข้าถึงสิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมาย

วันที่ลงข่าว: 25/05/15

นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า จังหวัดตรัง โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง ได้จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 20/3 เพื่อเป็นหน่วยงานในการบริการและให้ความช่วยเหลือคนพิการ อีกทั้ง ยังส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานเกี่ยวกับการจัดการบริการของศูนย์บริการคนพิการ เพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการได้เข้าถึงสิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมาย

สำหรับคนพิการในจังหวัดตรังที่จดทะเบียนตั้งแต่ พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบัน มีทั้งหมด 14,005 คน แยกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ พิการทางการเห็น จำนวน 1,110 คน ทางการได้ยิน หรือ สื่อความหมาย จำนวน 2,181 คน ทางการเคลื่อนไหว หรือ ทางกาย จำนวน 7,423 คน ทางจิตใจ หรือ พฤติกรรม จำนวน 1,012 คน ทางสติปัญญา จำนวน 1,725 คน ทางการเรียนรู้ จำนวน 452 คน และพิการทางออทิสติก จำนวน 102 คน ทั้งนี้ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตรัง ได้เปิดให้บริการทั้งคนพิการระดับจังหวัดและคนพิการทั่วไปอีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก