ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดสงขลา จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการฯ เพื่อช่วยเหลือคนพิการให้ได้เข้าถึงสิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมาย

วันที่ลงข่าว: 21/05/15

นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 20/3 ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานในการบริการและให้ความช่วยเหลือคนพิการ อีกทั้งยังส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานเกี่ยวกับ การจัดการบริการของศูนย์ฯ โดยในส่วยของจังหวัดสงขลา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ได้จัดตั้งศูนย์ดังกล่าวขึ้นเพื่อขับเคลื่อนงานศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสงขลา ประจำปี 2558 เป็นการประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสงขลา และให้เป็นศูนย์บริการคนพิการและให้ความช่วยเหลือคนพิการให้ได้เข้าถึงสิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมาย โดยศูนย์ดังกล่าวได้ให้บริการคนพิการระดับจังหวัดและคนพิการทั่วไปอีกด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2537-ปัจจุบัน จังหวัดสงขลามีคนพิการที่จดทะเบียน 23,157 คน โดยแยกออกเป็น 7 ประเภทความพิการ คือ พิการทางการเห็น , พิการทางการได้ยิน หรือ สื่อความหมาย ,พิการทางการเคลื่อนไหว หรือ ทางรางกาย , พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม , พิการทางสติปัญญา , พิการทางการเรียนรู้ และพิการทางออทิสติกและพิการซ้ำซ้อน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก