ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สภาปฏิรูปแห่งชาติ เตรียมพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

วันที่ลงข่าว: 21/05/15

สภาปฏิรูปแห่งชาติ เตรียมพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย ในวาระปฏิรูปสวัสดิการสังคม การปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย

 

สภาปฏิรูปแห่งชาติ เตรียมพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย ในวาระปฏิรูปสวัสดิการสังคม การปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย

การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. วันนี้(20 พ.ค.) ซึ่งจะเริ่มเวลา 10.00 น.โดยมีวาระพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ที่มีนายอำพล จินดาวัฒนะ เป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย ในวาระปฏิรูปที่ 29 : สวัสดิการสังคม การปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย เนื่องจากปัจจุบันสังคมไทยขาดความยุติธรรมมีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันในสังคม จึงเสนอแนวทางการปฏิรูปสวัสดิการสังคม 4 เสาหลัก คือ 1. การปฏิรูประบบสวัสดิการด้านการศึกษา ด้วยการจัดสรรทุนการศึกษาในรูป "คูปองการศึกษา" การใช้มาตรการลดหย่อนภาษีสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเสนอให้มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารการเงินการคลังเพื่อการศึกษาตามหลักอุปสงค์ พ.ศ.... เพื่อสร้างกลไกลการปฏิรูปการศึษาในระยะยาว 2. การประกันสังคม ให้เกิดความโปร่งใสและบูรณาการระบบการบริหารด้วยการให้ผู้ประกันตนมีส่วนร่วม 3. การช่วยเหลือทางสังคม ตั้งแต่ปฐมวัย ผู้พิการและแหล่งทุน และ 4. การสนับสนุนหุ้นส่วนทางสังคม ด้วยการออกฎหมายว่าด้วยสวัสดิการชุมชน เพื่อสร้างหลักประกันสวัสดิการพื้นฐานประชาชนตั้งแต่ระดับรากหญ้าอย่างครอบคลุมทั่วถึงและเพียงพอ ซึ่งระบบสวัสดิการสังคมถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐควรจัดให้แก่ประชาชนเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตของประชาชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงความมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

นอกจากนี้ ยังมีวาระพิจารณาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา ที่่มีนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เป็นประธานฯ ในวาระการพัฒนา : ระบบค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อความเป็นพลเมืองที่ดีและมนุษย์ที่สมบูรณ์ เพื่อปฏิรูปประเทศไทยให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยการปฏิรูปเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการปฏิรูปด้วยการพัฒนาระบบค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก