ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สภาปฏิรูปแห่งชาติ พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ในวาระปฏิรูปสวัสดิการสังคม

วันที่ลงข่าว: 21/05/15

สภาปฏิรูปแห่งชาติ พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ในวาระปฏิรูปสวัสดิการสังคม เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช.

วันนี้ (20 พ.ค.) เริ่มเวลา 10.00 น.เป็นการพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย ในวาระปฏิรูปที่ 29 : สวัสดิการสังคม การปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยนายอำพล จินดาวัฒนะ เป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ ชี้แจงหลักการและเหตุผลการจัดทำรายงานว่า เนื่องจากปัจจุบันสังคมไทยขาดความยุติธรรมมีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันในสังคม ดังนั้นจึงเสนอแนวทางการปฏิรูปสวัสดิการสังคม 4 เสาหลัก คือ การปฏิรูประบบสวัสดิการด้านการศึกษา การประกันสังคม การช่วยเหลือทางสังคม และการสนับสนุนหุ้นส่วนทางสังคม ทั้งนี้ การสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นภาคประชาสังคมทำเพื่อสังคม การสร้างธรรมาภิบาลในสังคมด้วยการออกฎหมาย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมที่จะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

นอกจากนี้ ยังมีวาระพิจารณาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา ที่มีนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เป็นประธานฯ ในวาระการพัฒนา : ระบบค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อความเป็นพลเมืองที่ดีและมนุษย์ที่สมบูรณ์ เพื่อปฏิรูปประเทศไทยให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางการปฏิรูปด้วยการพัฒนาระบบค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก