ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.ตรัง จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการฯ เพื่อช่วยเหลือคนพิการให้ได้เข้าถึงสิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมาย

วันที่ลงข่าว: 21/05/15

นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 มาตรา 20/3 ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานในการบริการและให้ความช่วยเหลือคนพิการ อีกทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานเกี่ยวกับการจัดการบริการของศูนย์บริการคนพิการ

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ได้จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการขึ้น เพื่อขับเคลื่อนงานศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตรัง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการในการให้ความช่วยเหลือคนพิการได้เข้าถึงสิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมายโดยศูนย์ดังกล่าวได้ให้บริการคนพิการระดับจังหวัดและคนพิการทั่วไปอีกด้วย สำหรับคนพิการในจังหวัดตรังที่จดทะเบียนตั้งแต่ พ.ศ.2538 จนถึงปัจจุบัน มีทั้งหมด 14,005 คน แยกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ พิการทางการเห็น จำนวน 1,110 คน ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จำนวน 2,181 คน ทางการเคลื่อนไหวหรือทางกาย จำนวน 7,423 คน ทางจิตใจหรือพฤติกรรม จำนวน 1,012 คน ทางสติปัญญา จำนวน 1,725 คน ทางการเรียนรู้ จำนวน 452 คน และพิการทางออทิสติก จำนวน 102 คน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก