ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง 9 แห่ง พร้อมจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

วันที่ลงข่าว: 21/05/15

การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทุกระดับให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง จึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดตั้งและการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการประเภท ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ” ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในจังหวัดอ่างทอง ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อ.เมือง จ.อ่างทอง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ

 

นางสาวชูจิตต์ กอบโกย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ศูนย์บริการคนพิการ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดและศูนย์บริการคนพิการทั่วไป สำหรับจังหวัดอ่างทอง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 9 แห่ง ที่มีความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จังหวัดอ่างทองโดยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง จึงได้มอบใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 9 แห่ง ได้แก่ อ.บ.ต.หนองแม่ไก่, อ.บ.ต.คลองขนาก,เทศบาลตำบลสามโก้, อ.บ.ต.ยางช้าย, อ.บ.ต.ราชสถิตย์, เทศบาลตำบลรำมะสัก,เทศบาลตำบลโคกพุทรา, อ.บ.ต.อ่างแก้วและ อ.บ.ต.วังน้ำเย็น

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก