ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดสงขลา จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการฯ เพื่อช่วยเหลือคนพิการให้ได้เข้าถึงสิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมาย

วันที่ลงข่าว: 18/05/15

นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2556 มาตรา 20/3 ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานในการบริการและให้ความช่วยเหลือคนพิการ อีกทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานเกี่ยวกับการจัดการบริการของศูนย์ฯ

ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดสงขลา ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ได้จัดตั้งศูนย์ดังกล่าวขึ้น เพื่อขับเคลื่อนงานศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสงขลา ประจำปี 2558 เป็นการประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสงขลา เพื่อให้เป็นศูนย์บริการคนพิการและให้ความช่วยเหลือคนพิการให้ได้เข้าถึงสิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมาย โดยศูนย์ดังกล่าวได้ให้บริการคนพิการระดับจังหวัด และคนพิการทั่วไปอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน จังหวัดสงขลา มีคนพิการที่จดทะเบียน 23,157 คน โดยแยกออกเป็น 7 ประเภทความพิการ ได้แก่ พิการทางการเห็น , พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย , พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย , พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม , พิการทางสติปัญญา , พิการทางการเรียนรู้ และพิการทางออทิสติก และพิการซ้ำซ้อน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก