ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.สุรินทร์ ออกโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และมอบบ้านธารน้ำใจ

วันที่ลงข่าว: 18/05/15

นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์ กำหนดจัดโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจ สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2558 เพื่อนำหน่วยบริการเคลื่อนที่ของส่วนราชการต่างๆ ไปให้บริการประชาชนแบบเชิงรุกในพื้นที่ห่างไกล เพื่อพบปะเยี่ยมเยือนรับทราบปัญหาต่างๆ จากประชาชนในท้องถิ่น และดำเนินการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งเดือนพฤษภาคม 2558 กำหนดออกหน่วยให้บริการ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ บ้านตึกชุม หมู่ที่ 4 ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี สถานที่ออกหน่วยที่โรงเรียนบ้านตึกชุม โดยส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอจัดกิจกรรมให้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนที่มาร่วมงานด้วย

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ จะมอบบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างร้อยยิ้ม มอบรถจักรยานให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน จำนวน 2 คัน โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ มอบทุนจำนวน 4 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท จังหวัดสุรินทร์ มอบทุนให้กับคนพิการ ผู้ยากไร้ จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท จากกองทุนเพื่อนชาวสุรินทร์ โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ และกลุ่มเสียงคนสุรินทร์ มอบพันธุ์ปลาให้แก่ชุมชน โดยสำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญประชาชนทั่วไป ร่วมโครงการในครั้งนี้โดยทั่วกัน ตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก