ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ทำพิธีมอบขาเทียมและรถเข็นให้แก่ทหารผ่านศึก เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ลงข่าว: 15/05/15

ที่สำนักงานองค์การทหารผ่านศึกเขตน่าน พลตรีชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกน่าน ในฐานะผู้อำนวยการองค์การทหารผ่านศึกเขตน่าน ได้มอบขาเทียมให้ทหารผ่านศึก ตามที่ กองออร์โธปิดิคส์และกายอุปกรณ์ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ทำการตรวจคัดกรองและทำการทำขาเทียมและตรวจรักษา ให้กับทหารผ่านศึกและครอบครัว และผู้พิการขาขาด ที่ด้อยโอกาสและยากไร้ โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อให้ทหารผ่านศึก และคนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตในสังคม ได้อย่างมีคุณค่า สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวและครอบครัวได้ ทั้งนี้ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558

การจัดหน่วยบริการทำขาเทียม องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้ร่วมกับกองออร์โธปิดิคส์และกายอุปกรณ์ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ ทำการตรวจคัดกรองและทำการทำขาเทียมและตรวจรักษา ให้กับทหารผ่านศึกและครอบครัว โดยมีทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญ และ อาสาสมัคร ได้มาทำการคัดกรองตรวจวัดในการทำขาเทียมให้แก่ทหารผ่านศึกที่พิการ และครอบครัว โดยมีมีผู้พิการ ได้มาลงทะเบียน ในการทำขาเทียม มาตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2558 จำนวน 73 ราย และมาลงทะเบียนเพิ่ม อีก 10 ราย เป็น 83 ราย

ซึ่งการมอบทำขาเทียม ให้ทหารทหารผ่านศึกและครอบครัว ครั้งนี้ โเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 และเพื่อทำขาเทียม ให้แก่ทหารผ่านศึก ที่พิการ ขาขาด ที่ด้อยโอกาสและยากไร้ โดยไม่คิดมูลค่า ไม่เลือกเชื้อชาติ และศาสนา เพื่อให้ทหารผ่านศึกที่พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถใช้ชีวิตในสังคม ได้อย่างมีคุณค่า สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวและครอบครัวได้ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ผู้พิการเนื่องการตัดขาส่วนใหญ่ ร้อยละ 74% มีสภาวะความสุขเท่ากับคนทั่วไป และบางส่วนมากกว่าคนทั่วไปเช่นกันด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก