ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดพิษณุโลก มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 51 ราย เพื่อเป็นทุนการศึกษา ทุนประกอบอาชีพ และค่าเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่เด็กและครอบครัว

วันที่ลงข่าว: 15/05/15

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ที่ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายวัฒนะ กันนะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน มอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ให้กับครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 51 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 350,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็ก ค่าพาหนะเดินทางไปพบแพทย์ ทุนการศึกษา ทุนประกอบอาชีพ และค่าเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่เด็กและครอบครัว

นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจากข้อมูล พบว่า เด็กส่วนใหญ่ประสบปัญหาครอบครัว บิดามารดาแยกทางกัน ถูกทอดทิ้งให้อยู่กับปู่ยาตายายที่ไม่มีอาชีพ มีรายได้จากเบี้ยยังชีพเท่านั้น บางรายเป็นเด็กพิการ เจ็บป่วยซ้ำซ้อน ต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง และเด็กบางรายต้องออกจากการเรียน เพื่อไปทำงานหาเงินมาช่วยเหลือครอบครัว ทั้งนี้ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ก็ได้ติดตามให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมมาโดยตลอด เพื่อให้ผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมเหล่านี้ ได้มีโอกาสทางสังคมที่ดี ในการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก