ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ลงข่าว: 12/05/15

วันนี้ (10 พ.ค.2558) เวลา 14.02 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ บ้านค้อ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ทรงเยี่ยมราษฎรและทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว.จังหวัดมุกดาหาร ที่โปรดให้ไปทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยในพื้นที่ฯ

ในการนี้ ได้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว. โดยจังหวัดมุกดาหารนี้ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นจังหวัดแพทย์อาสา ลำดับที่ 48 เมื่อปีพุทธศักราช 2525 ปัจจุบันมีแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ อาสาสมัครสายแพทย์และสาธารณสุขประเภทอื่นๆ และอาสาสมัครสายสนับสนุน รวมจำนวน 1,193 คน

สำหรับหมู่บ้านแห่งนี้มี 433 หลังคาเรือน ประชากร 1,875 คน ประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่ เมื่อเจ็บป่วยจะเดินทางไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ หรือไปที่โรงพยาบาลคำชะอี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ยังโปรดหน่วยหน่วยแพทย์พระราชทาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ไปตรวจรักษาราษฎร ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ด้วย ซึ่งวันนี้ มีผู้ไปรับบริการจำนวน 176 คน แพทย์แผนไทย 60 คน ทันตกรรม 95 คน โรคที่พบมากคือโรคทางเดินอาหาร โดยส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆ จำนวน 29 คน มีผู้ยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัว 10 คน

ในการนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้แพทย์ที่ทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วย นำผู้เจ็บป่วยจำนวน 7 คน เฝ้าฯ อาทิ ผู้ป่วยผิวหนังอักเสบ ตาบอดทั้ง 2 ข้าง , ผู้ป่วยผิวหนังพุพองแต่กำเนิด , ผู้ป่วยกระจกตา 2 ข้างเสื่อมแต่กำเนิด , ผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด และผู้ป่วยมะเร็งต่อมหมวกไต

นอกจากนั้น ยังโปรดให้คณะสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ไปตรวจและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ของประชาชน ด้วย

โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว. มุกดาหาร เฝ้าฯ ในการนี้ได้พระราชทานกำลังใจและมีพระดำรัสแก่สมาชิก พอ.สว. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก