ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

คณะกรรมกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ลงข่าว: 12/05/15

คณะกรรมกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมประชุมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนพิการและภาคประชาสังคมในการกำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ

วันนี้ 10 พ.ค. 58 นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมประชุมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนพิการและภาคประชาสังคมในการกำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และเข้าศึกษาดูงานด้านการดูแลเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์ ณ สถานสงเคราะห์บ้านเวียงพิงค์ และศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุในชุมชน ณ วัดสันเหมืองประชาราม ที่จัดตั้งเป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และผู้สูงอายุในชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ร่วมกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้วัดสันเหมืองประชาราม มีการสาธิตการทำอาชีพของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เช่น การสาธิตการทำทองม้วน ทองพับ การเย็บตุ๊กตาการบูร ในส่วนผู้สูงอายุมีการสาธิตการออกกำลังกาย ส่วนเยาวชนมีการบรรยายเกี่ยวกับการจัดสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในตำบลดอนแก้ว ตามลักษณะการพิการ หรือ ผู้สูงอายุ ที่มีลักษณะเฉพาะเป็นรายๆ ไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก