ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เอกชนไทยสร้างโรงเรียนหลักสูตรเฉพาะทางผลิตแรงงานรองรับตลาดอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 06/05/15

บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ด้านพลังงาน อาหาร ค้าปลีก และโรงแรม สร้างสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง ผลิตบุคลากรป้อนอุตสาหกรรมทั่วภูมิภาค

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนรายงานว่ามีบริษัทเอกชนขนาดใหญ่หลายแห่งให้ความสนใจยื่นขอเปิดสถาบันการศึกษาขององค์กรมากขึ้น เพื่อผลิตบุคลากรป้อนธุรกิจของตนเองและรองรับตลาดแรงงานสายอุตสาหกรรมนั้น ๆ ในอาเซียน ซึ่งจะทำให้ได้บุคลากรที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการ

การขอตั้งสถาบันการศึกษาเฉพาะทางของเอกชน มีทั้งกลุ่มทุนในประเทศ เช่น ปตท กลุ่มน้ำตาลมิตรผล และกลุ่มธุรกิจโรงโม่หิน ที่ จ.สระบุรี สำหรับทุนต่างประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาเฉพาะทางในประเทศไทยได้มีมาก่อนหน้านี้ ที่รู้จักกันดีคือสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่ผลิตบุคลากรเพื่อป้อนการลงทุนของญี่ปุ่นที่มีปริมาณสูงสุดในประเทศไทย

บริษัท ปตท ได้ยื่นแบบแปลนเพื่อขอสร้างสถาบันการศึกษาสายสามัญ (สายวิทยาศาสตร์) ที่จังหวัดระยอง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้าง และเริ่มเปิดรับผู้เรียนได้ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ นี้ โดยใช้เงินลงทุนประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านบาท

ปตท.แจ้งว่าจะเปิดสอนในระดับสายสามัญและจะเปิดสอนฟรี โดยจะรับนักเรียนได้ปีละ ๑๐๐ คน เพื่อรองรับความต้องการภายในประเทศก่อน และจะขยายไปสู่ระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี โท และเอก เพื่อเน้นผลิตบุคลากรในกลุ่มนักเคมี นักวิจัย วิศวกรเคมีและปิโตรเลียม ที่ยังขาดแคลนอยู่มาก ในอนาคตถ้ามีนักศึกษาอาเซียนสนใจเข้ามาเรียน อาจพิจารณาเก็บค่าเล่าเรียน

ในขณะที่กลุ่มมิตรผล กลุ่มธุรกิจโรงงานน้ำตาลทรายที่ขอตั้งสถาบันการศึกษาระดับ ปวช และ ปวส ที่ราชบุรี เพื่อผลิตบุคลากรป้อนอุตสาหกรรมน้ำตาลที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะใช้เงินลงทุน ๔๐๐-๕๐๐ ล้านบาท

ในภาคธุรกิจโรงแรม ดุสิตอินเทอร์เนชั่นแนลเตรียมเงินลงทุน ๔๐๐-๕๐๐ ล้านบาทเปิดวิทยาลัยสอนการโรงแรมในกรุงเทพ ฯ เพิ่มขึ้น ๑ แห่งในปลายปี ๒๕๕๘ และเตรียมเปิดวิทยาลัยการโรงแรมในฟิลิปปินส์ ๑ แห่งในอีก ๒ ปีข้างหน้า

ก่อนหน้านี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้จัดตั้งสถาบันปัญญาภิวัฒน์ เพื่อผลิตบุคลากรสาขาการค้าปลีก ป้อนธุรกิจที่ขยายตัวขึ้นอย่างมาก โดยใช้วิธีการสอนที่ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานจริงในร้านค้าปลีกโดยตรง

ที่มาของข่าว http://dlfeschool.in.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก