ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสนเทศ ครั้งที่ 13

วันที่ลงข่าว: 24/04/15

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสนเทศ ครั้งที่ 13 (13th Meeting of the Senior Officials Responsible for Information : SOMRI) ระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2558 ณ หาดเวซาง เขตอิระวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และเชิญเจ้าหน้าที่อาวุโส (ระดับปลัดกระทรวงหรืออธิบดี) ที่กำกับดูแลงานด้านสารสนเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนและผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือถึงแนวทางการพัฒนาดำเนินงานด้านสารสนเทศและการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากที่ประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน

 

ที่ประชุมได้หารือถึงการจัดทำวิสัยทัศน์หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2015 ร่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนปี 2025 และแผนแม่บทการสื่อสารอาเซียน นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือถึงการดำเนินงานอื่น ๆ อาทิ การดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา การทดลองเปิดตัว (soft launch) ของเว็บเพจ ASEAN Virtual Learning Resources Centre (AVLRC) ซึ่งจะเป็นเว็ปเพจกลางในการรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ เช่น สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โรงแรมที่พัก หน่วยงานสำคัญและที่อยู่ในการติดต่อ โดยเว็ปเพจนี้จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบภายในเดือน ธันวาคม 2558

 

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศสมาชิกอาเซียนและผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียน รวมจำนวน 50 คน เข้าร่วมประชุม โดยคณะผู้แทนไทยประกอบด้วย ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย

 

 

 

ที่มาของข่าว ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก