ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พมจ.ชัยนาท เสริมสร้างความรู้ผู้ดูแลเด็กออทิสติก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

วันที่ลงข่าว: 22/04/15

วันนี้ ( 22 เม.ย.58 ) นางพรรณี งามขำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองคนพิการทางออทิสติก สติปัญญาและจิตใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 5 รอบ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท

คนพิการออทิสติก สติปัญญาและจิตใจหรือพฤติกรรม เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความบกพร่องของพัฒนาการรอบด้าน มีความผิดปกติเกี่ยวกับพัฒนาการด้านสังคม การสื่อความหมาย ด้านการเรียนรู้ ไม่สามารถสร้างปฏิกิริยากับคนรอบข้าง การสื่อสาร รวมถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ โดยการกระทำของบุคคลเหล่านี้จะเป็นไปโดยสัญชาตญาณ บางครั้งอาจจะมีพฤติกรรมก้าวร้าว หรือก่อเหตุรุนแรงได้ ซึ่งผู้ปกครองหรือผู้ดูแลถือเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อคนพิการเป็นอย่างมาก ที่จะคอยประคับประครองให้ผู้พิการออทิสติกอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติ ดังนั้นจังหวัดชัยนาท โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท ร่วมกับชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดชัยนาท จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมขึ้น เพื่อให้ผู้ปกครอง ผู้ดูแลคนพิการ ตลอดจนผู้ช่วยคนพิการ จำนวน 60 คน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลคนพิการแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี และเข้าใจพฤติกรรมของคนพิการมากขึ้น ตลอดจนมีทักษะและเจตคติที่ดีต่อผู้พิการ เห็นความสำคัญของการฝึกฝนทักษะต่างๆ ของผู้พิการอย่างต่อเนื่อง และดูแลผู้พิการด้วยความรัก โดยมีคณะวิทยากรจากมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนเดินทางมาถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมทั้งข้อคิด และข้อเสนอแนะต่างๆ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก