ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานคนพิการใน และชี้แจงการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปทุกพื้นที่

วันที่ลงข่าว: 22/04/15

วันนี้( 22เมษายน 2558 )นายนิพันธ์ บุญหลวง ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ดำเนินงานคนพิการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และชี้แจงการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปทุกพื้นที่ ที่ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอนรีสอร์ท อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ทุกพื้นที่ ให้กับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรคนพิการ พร้อมทั้งชี้แนวทางการ และขับเคลื่อนดำเนินงานด้านด้านคนพิการและการบูรณการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนคนพิการและการรับคำกู้ยืมเงินคนพิการ และการเสนอโครงการจากกองทุน

ในงานมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ซักซ้อมแนวทางการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ และผู้ยากไร้ แนวทางการสนับสนุนโครงการซ่อมแซม/สร้างบ้านผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีประชากรจำนวน 248,178 คน สถานการณ์ข้อมูลคนพิการ จากสถิติการจดทะเบียน เมื่อเดือน เมษายน 2558 ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีจำนวน 6,003 คน เป็นเพศชาย 3,476 คน คิดเป็นร้อยละ 58 เป็นเพศหญิง2,527 คน คิดเป็นร้อยละ 42

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก