ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สสจ.ชัยนาทเปิดตัว ทีมหมอครอบครัว สร้างมิติใหม่สุขภาพคนไทย

วันที่ลงข่าว: 22/04/15

วันนี้ (21 เม.ย.58) นายแพทย์พูลสิทธิ์ ศีติสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า สุขภาพ นับเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคนหรือทุกครอบครัว แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนหรือทุกครอบครัวจะเข้าถึงบริการสุขภาพที่ดีได้ อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขก็ยังคงหวังและมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนเพื่อทำให้ทุกคนหรือทุกครอบครัวบนแผ่นดินไทย สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีความครอบคลุม และสามารถเข้าถึงอย่างเป็นธรรมได้ ดังนั้นจึงเกิดบริการใหม่ขึ้นมาคือ ทีมหมอครอบครัว หรือ Family care team ที่จะบริการดูแลสุขภาพประชาชนทุกครัวเรือนประดุจญาติ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะในระดับการบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ ซึ่งทีมหมอครอบครัวจะมาจากบุคลากรด้านสุขภาพในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด ทำงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ทีมสามารถดูแลและส่งต่อปัญหาสุขภาพได้อย่างใกล้ชิด ทันท่วงที เสมือนหมอประจำครอบครัว

ซึ่งจะเป็นการทำงานในเชิงรุก เพื่ออนาคตของระบบสุขภาพประเทศที่เข้มแข็ง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ตั้งเป้าหมายให้ทุกอำเภอขับเคลื่อนทีมหมอครอบครัว ทั้งการจัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายและลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย และประชากรกลุ่มแรกที่ ทีมหมอครอบครัว จะเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดเปรียบเสมือนหนึ่งในครอบครัว ได้แก่ ผู้สูงอายุติดเตียงที่มีถึง จำนวน 826 ราย ผู้พิการที่ได้รับการดูแล 1,695 ราย และผู้ป่วยระยะสุดท้าย 134 ราย เพื่อทำให้คนเหล่านี้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งให้คำแนะนำ คำปรึกษา ช่วยเหลือให้ความรู้กับญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วย แทนที่จะต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมารับบริการทุกครั้ง

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก