ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดน่าน จัดงานวันสายใจไทย ถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา องค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย

วันที่ลงข่าว: 03/04/15

จังหวัดน่าน จัดงานวันสายใจไทย ถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา องค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย

ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านึกเขตน่าน ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน นายอุกฤช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้ เปิดกรวย และกล่าวถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558

ซึ่ง มูลนิธิสายใจไทย ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย ที่พระองค์ ทรงมีความห่วงใย ต่อสมาชิกสายใจไทย เพราะสมาชิกสายใจไทย ล้วนแต่เป็นผู้ที่รับใช้ประเทศชาติในอดีต ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันอริราชศัตรูอย่างกล้าหาญ ยอมเสียสละชีวิตและร่างกาย เพื่อให้บ้านเมืองและประเทศชาติ สงบสุขมาถึงปัจจุบัน ผลจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ทำให้เกิดการสูญเสียอวัยวะ ร่างกายพิการ และทุพพลภาพ พระองค์ทรงมีพระดำริ ให้สมาชิกสายใจไทยทั่วทั้งภูมิภาค รวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรมฯ เพื่อเป็นศูนย์รวมให้สมาชิกได้มีโอกาสช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อสนองพระราชดำริดังกล่าว สมาชิกสายใจไทยจังหวัดน่าน จึงร่วมกันก่อตั้งเป็นชมรมสายใจไทยจังหวัดน่าน และได้รับอนุมัติจากมูลนิธิสายใจไทย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2539 โดยอยู่ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์

ในการนี้ สมาชิกชมรมสายใจไทยจังหวัดน่าน จึงพร้อมใจกันมาร่วมพิธีเทิดพระเกียรติถวายพระพรแด่พระองค์ท่าน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อสมาชิกสายใจไทยและปวงชนชาวไทยตลอดมา โดยได้กระทำพิธีทางศาสนา ทั้งนี้ เพื่อน้อมเกล้าฯ น้อมกระหม่อม ถวายวายเป็นพระราชกุศล แด่พระองค์ท่าน เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมายุ ครบ 5 รอบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558

จังหวัดน่าน จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่วัดมิ่งเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ 5 รอบ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558

โดยในปีพุทธศักราช 2558 ทางคณะสงฆ์จังหวัดน่าน ได้จัดบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน โดยมี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนในพื้นที่ และบุตรหลาน ของชาวชุมชนชาวไทยภูเขา สมัครใจบรรพชาอุปสมบทน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล ดังนี้ ที่วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง จำนวน 140 รูป วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหารพระอารามหลวง จำนวน 61 รูป และที่วัดมิ่งเมือง ได้บรรพชาอุปสมบท จำนวน 103 รูป รวม 364 รูป ทั้งนี้เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล แต่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ทั้งนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงได้อุทิศเวลา และทุ่มเทพระวรกายอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพื่อประโยชน์และความผาสุก และความเป็นอยู่ที่ดีของพสกนิกรชาวไทยทั้งปวง ตลอดมา โดยเฉพาะ เหล่าพสกนิกรชาวจังหวัดน่าน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดน่าน ทรงทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ยากลำบากของราษฎร ทรงตระหนักในปัญหาสำคัญหลายประการ กล่าวคือ ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะในเด็กที่มีสภาวะขาดสารอาหาร โรคขาดสารไอโอดีน อยู่ในระดับสูง ปัญหาด้านการศึกษา และด้านการประกอบอาชีพของประชาชน ทรงมีพระราชดำริในการช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น พร้อมกับ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม ในพื้นจังหวัดน่าน เป็นโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ สวนพระองค์ โดยรับเป็นองค์อุปถัมภ์ ในการให้การการศึกษาแก่ บุตรหลาน ของราษฎรชาวไทยภูเขาที่มีฐานะยากจน และด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้ให้บุตรหลานของชุมชนชาวไทยภูเขา ได้รับการศึกษาอย่างสูงสุด โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการในการพัฒนา คุณภาพชีวิตของราษฎร ทุกด้านเข้าไว้ด้วยกัน ภายใต้โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริ ซึ่งการดำเนินการมีความก้าวหน้ามากขึ้นตามลำดับ และนับตั้งแต่ที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือ และได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและทรงติดตามผลการดำเนินงาน และทรงได้พระราชทานของขวัญ เพื่อเป็นกำลังใจ แก่ผู้ถวายการปฏิบัติงาน รวมทั้งพระราชทานสิ่งของให้แก่ราษฎรในพื้นที่ ต่างๆ เป็นประจำทุกปี ด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก