ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รองนายกเทศมนตรีนครตรัง นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ออกเยี่ยมเยี่ยนผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิต

วันที่ลงข่าว: 01/04/15

นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายนางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยนายสมหมาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง , เจ้าหน้าที่สาธารณสุข , เจ้าหน้ากองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่หน่วยบรรเทาสารพัดภัยเทศบาลนครตรัง ลงพื้นที่ชุมชนควนขนุนและชุมชนสรรพากร ออกเยี่ยมผู้ป่วย ตามโครงการสงเคราะห์ผู้ทุกข์ยาก บูรณาการร่วมกับโครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง ซึ่งจะลงพื้นที่ทุกวันศุกร์ เพื่อติดตามออกเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องในชุมชน โดยหมุนเวียนกันไปในชุมชนต่างๆ

ทั้งนี้ การลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย และผู้ด้อยโอกาส เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของเทศบาลนครตรัง ที่ได้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้ป่วย ที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านสิ่งของอุปโภคบริโภคและเงินเยียวยา จึงได้มีการบูรณาการร่วมกับโครงการสงเคราะห์ผู้ทุกข์ยากในการให้ความช่วยเหลือ โดยจะมีการสำรวจและบันทึกข้อมูลผู้ทุกข์ยาก (ผู้ด้อยโอกาส) ในเรื่องสภาพปัญหาความเดือดร้อนและความช่วยเหลือที่ต้องการ หลังจากนั้นจะมีการพิจารณาโดยคณะกรรมการฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม และให้การสงเคราะห์ผู้ทุกข์ยากต่อไป

โดยในครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ชุมชนควนขนุน และชุมชนสรรพากร รวมทั้งสิ้น 8 ราย ซึ่งทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ตรวจสุขภาพ และติดตามความคืบหน้าของอาการป่วยของผู้ป่วย ส่วนใหญ่จะมีอาการพิการทางการเคลื่อนไหวทางร่างกาย และสติปัญญา จึงได้ให้คำแนะนำในการทำกายภาพบำบัดเพื่อให้ร่างกายได้มีการขยับ ป้องกันการเกิดแผลกดทับ นอกจากนี้ ยังได้มอบถุงยังชีพให้แก่ ผู้ป่วยและผู้ทุกข์ยาก เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก