ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดกาญจนบุรี มอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 10 ราย เนื่องในวันสตรีสากล

วันที่ลงข่าว: 01/04/15

วันนี้ (31 มี.ค.58) เวลา 09.30 น. ที่ โรงแรมราชศุภมิตร อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรีจังหวัดกาญจนบุรีและวันสตรีสากล ประจำปี 2558 โดยมี นางกิมไน้ สิริพฤกษา นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัด ,ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด,ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ พร้อมด้วย นางสุลักขณา ชิ้นศุภร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัด สมาชิกชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด องค์กรเครือข่ายสตรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาสตรีและคนพิการ จำนวน 70 คน เข้าร่วม

 

จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัด ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด ,คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรีจังหวัดกาญจนบุรีและวันสตรีสากล ประจำปี 2558 “ 2 ทศวรรษ ปฏิญญาปักกิ่ง เสริมพลังสตรี สร้างพลังสังคม” เนื่องในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้กำหนดขึ้น เพื่อให้ประชาชนในทุกประเทศตระหนักถึงความสำคัญของสตรี ให้เกียรติและเคารพสิทธิอันชอบธรรมของสตรีและร่วมกันพัฒนาสตรีในด้านต่างๆ โดยภายในงาน ประกอบด้วย

 

การมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่นสาขาต่างๆ 10 คน ,การเสวนาเรื่องพลังสตรีกับบทบาทสตรี, สตรีพิการในการบริหารทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมนำสู่การเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นส่งเสริมศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรีและกฎหมายที่สตรีควรรู้

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก