ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เร่งยุทธศาสตร์รัฐร่วมเอกชนสร้างคนคุณภาพตรงตลาดแรงงาน

วันที่ลงข่าว: 31/03/15

เอกชนเร่งสถาบันการศึกษาทำกรอบยุทธศาสตร์ร่วมมือภาคธุรกิจสร้างเด็กตรงความต้องการตลาด

นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานสภาเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ กล่าวว่าภาคเอกชนได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาจัดทำโครงการสหกิจศึกษามานานแล้ว และสิ่งที่ภาคเอกชนต้องการเห็นกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาที่ชัดเจนเพื่อภาคอุตสาหกรรมจะได้ไปจัดทำแผนในเรื่องการผลิตกำลังคนให้ตรงความต้องการของอุตสาหกรรม

ทั้งนี้การกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างภาคเอกชนกับสถาบันการศึกษาต้องจับคู่กันระหว่างสถาบันใดที่เชี่ยวชาญด้านใด เพื่อจะได้คนที่มีคุณภาพซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้ทั้งบัณฑิต ภาคอุตสาหกรรม และประเทศไทย นายถาวรกล่าว

นายสุภัทร จำปาทอง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา กล่าวว่า ในปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและสามารถเข้าทำงานได้ทันทีหลังฝึกงานกับสถานประกอบการนั้น ๆ ประมาณ ๓ หมื่นคน จากจำนวนผู้จบปริญญาตรีในปีนั้น ๑.๖ ล้านคน

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า แผนยุทธศาสตร์อาเซียนของกระทรวง ฯ เป็นแผนระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒) ที่กำหนดแนวทางการดำเนินการและพัฒนาหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งได้เริ่มดำเนินแผนยุทธศาสตร์แล้วในเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

แผนดังกล่าวเพิ่มความเข้มข้นในด้านที่เป็นจุดอ่อน เช่น การพัฒนาทักษะด้านภาษา ทักษะการเรียนรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา รวมทั้งเน้นการศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้เข้มข้นขึ้น เพื่อให้ผลิตคนได้ตรงและสอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนและอุตสาหกรรม และเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับกรอบการดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก