ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เจ้าของโครงการด้วยรักและห่วงใยแด่คนพิการและผู้ยากไร้ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการในพื้นที่ จ.สงขลา

วันที่ลงข่าว: 31/03/15

เจ้าของโครงการด้วยรักและห่วงใยแด่คนพิการและผู้ยากไร้ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ รถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ จำนวน 13 ราย แก่คนพิการในพื้นที่ อ.สทิงพระ อ.จะนะ และผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลสทิงพระ

วันนี้ (30 มี.ค.58) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รับมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ รถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ จาก นางอำนวยพร เวทย์ประสิทธิ์ และนายวิจิตร ปิยะศิริโสฬส เจ้าของโครงการด้วยรักและห่วงใยแด่คนพิการและผู้ยากไร้ เพื่อส่งมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ รถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ และรถเข็นนั่งและสามล้อโยกแก่ผู้พิการ จำนวนทั้งสิ้น 13 ราย เพื่อให้คนพิการที่มีความเดือดร้อนและจำเป็น ให้สามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้ เพื่อลดการพึ่งพาผู้อื่นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายจรัส ชุมปาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ได้สำรวจความต้องการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการโดยเป็นรถเข็นนั่งสำหรับคนพิการ จำนวน 5 ราย สำหรับโรงพยาบาลสทิงพระ รถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ ในอำเภอจะนะ จำนวน 4 ราย และรถเข็นนั่งสำหรับคนพิการ จำนวน 4 ราย สำหรับคนพิการในพื้นที่อำเภอสทิงพระ เพื่อให้ผู้พิการสามารถดำรงชีวิตหรือประกอบอาชีพ ลดการพึ่งพาผู้อื่นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก