ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กศน.มุกดาหาร ส่งเสริมการอ่านให้ประชาชนอ่านออก เขียนได้

วันที่ลงข่าว: 13/03/15

นายธฤติ ประสานสอน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สำนักงาน กศน. สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ก่อตั้งห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี ตามมติค.ร.ม.เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2534 เพื่อสนองแนวทางพระราชดำริ ในการส่งเสริมการศึกษาสำหรับประชาชนที่ได้ทรงแสดงในโอกาสต่างๆ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระกรุณาธิคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานลายพระหัตถ์ เชิญชวนให้ “ร่วมกันทำให้ชาวโลกอ่านออกเขียนได้” เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 และเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้และร่วมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหารและสถานศึกษาในสังกัด รวมทั้งภาคส่วนราชการ เอกชน ประชาชนทั่วไป จัดกิจกรรมรำเทิดพระเกียรติ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรมเทิดพระเกียรติอื่นๆ

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่าในส่วนของสถานศึกษา กศน.จังหวัดมุกดาหาร ได้กำหนดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอคำชะอี โดยกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ค่านิยมไทยใส่ใจอาเซียน ประกวดส้มตำลีลา และกิจกรรม 1 คน 1 อาชีพ โดยเป้าหมายนักศึกษาอย่างน้อยตำบลละ 20 คน รวม 53 ตำบลมาจาก กศน.อำเภอทั้ง 7 อำเภอ รวมกว่า 1,000 คน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก