ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศธ.สัญจร'การศึกษาไทยก้าวไกลสอาเซียน'

วันที่ลงข่าว: 26/02/15

กระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการ "การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน" สัญจรสู่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้ โดยจัดประกวดทักษะและแข่งขันทางวิชาการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียน นักศึกษา และครูผู้สอน ให้มีทักษะในด้านต่างๆ บนพื้นฐานของค่านิยมหลัก 12 ประการ เพื่อเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของอาเซียน เฟ้นหาผู้ชนะเป็นตัวแทนไปประกวดระดับประเทศชิงรางวัลเป็นการศึกษาดูงานในต่างประเทศและทุนการศึกษา

          นายกมล ศิริบรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ในเส้นทางสายสำคัญที่ยึดโยงประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าด้วยกัน ซึ่งการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีผ่านถนนที่พาดยาวจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนำมาซึ่งโอกาสและข้อจำกัดสำหรับคนไทยนานัปการ ปรากฏการณ์เหล่านี้จะเป็นโอกาสสำหรับผู้มีความพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะเมื่อมีการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนของภูมิภาค และเพื่อใช้ประโยชน์จากการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียน รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้มีความรู้รอบ เอาตัวรอด และดำรงตนเป็นพลเมืองอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้ให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทยมีความรู้ทั้งในเรื่องสังคม วิชาการ เทคโนโลยี มีความคิดเชิงวิเคราะห์ สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง การจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเข้มแข็ง มีความรู้ และก้าวข้ามความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นใจได้นั้น เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนในการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง และสามารถสร้างผู้เรียนให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยผู้เรียนต้องเป็นแรงงานที่มีประสิทธิภาพ ส่วนครูจำเป็นต้องพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ยังให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนอุดมการณ์และความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันเพื่อให้เป็นพลเมืองอาเซียนที่สามารถดำรงตนในสังคมแห่งพหุวัฒนธรรมอย่างสันติ รวมไปถึงสามารถขยายความสัมพันธ์อันดีร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านและสมาชิกอาเซียน เพื่อให้พลเมืองอาเซียนก้าวไปสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพร่วมกัน โดยเชื่อมั่นว่าการจัดโครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียนในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษาของไทยได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะที่จำเป็น สามารถก้าวสู่เวทีสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกิจกรรมทางวิชาการและสันทนาการ รวมถึงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา

          น.ส.ดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การศึกษาภายหลังปี 2558 นั้น จะส่งเสริมความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งมุ่งเน้นการดำเนินงานของทุกภาคส่วนในการพัฒนาคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามที่รัฐมนตรีศึกษาอาเซียนได้ให้การรับรองในที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2557 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว อย่างไรก็ตาม โครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน เป็นการดำเนินการในรูปแบบอาเซียนสัญจร 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานครนั้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการ สามารถบูรณาการเข้ากับการอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งประชาคมอาเซียน ตลอดจนใช้ประโยชน์จากการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียนในการสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ ซึ่งกิจกรรมในรอบภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 - 27 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา

          "ในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมในรอบภาคเหนือโดยมีนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน จำนวนกว่า 350 คน ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย 1.การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้ความรู้ในเชิงลึก 2.การแข่งขัน/ประกวดทักษะทางวิชาการและทักษะที่จำเป็น และ 3.การจัดนิทรรศการ/สถานีกิจกรรมฐานความรู้ประชาคมอาเซียน ซึ่งผู้ชนะเลิศในระดับภูมิภาคจะได้เป็นผู้แทนภาคในการเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 23 มีนาคม 2558 โดยมีรางวัลเป็นการศึกษาดูงานในต่างประเทศและทุนการศึกษา" น.ส.ดุริยา กล่าว

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์บ้านเมืองออนไลน์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก