ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ไทยและฟิลิปปินส์ลงนามบันทึกความตกลงแลกเปลี่ยนครู

วันที่ลงข่าว: 19/02/15

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีมติอนุมัติการจัดทำบันทึกความตกลงระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงการศึกษาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนครู และได้อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามในบันทึกความตกลงดังกล่าว

บันทึกความตกลงฯ เป็นข้อตกลงซึ่งคู่ภาคีทั้งสองฝ่ายแสดงเจตนาที่จะพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างศักยภาพของครูด้วยการแลกเปลี่ยนครูระหว่างกัน ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ให้แก่ครูทั้งสองประเทศ

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนครูระหว่างกันซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสมรรถนะของครู และการศึกษาของคู่ภาคีทั้งสองประเทศ โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูในสถานศึกษา ผ่านโครงการแลกเปลี่ยนการสอนของครูในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา เป็นเวลา ๑ ปีการศึกษา ในสาขาวิชาที่ได้ตกลงร่วมกันเปิดโอกาสให้ครูของภาคีแต่ละฝ่ายได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมวิชาชีพอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับเพื่อนครู ทั้งในด้านเทคนิคการสอนในชั้นเรียนและเนื้อหาวิชาเพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง การจัดตั้งชุมชนการเรียนรู้เสมือนจริง เพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษาอื่น ๆ ด้วย นอกจากนี้ ครูจะทำหน้าที่เสมือนทูตทางการศึกษาที่จะช่วยสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ และสร้างความรู้สึกการเป็นหนึ่งเดียวของประชาคมอาเซียนอีกด้วย

ที่มาของข่าว www
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก