ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงประทานทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ที่จังหวัดลพบุรี

วันที่ลงข่าว: 05/02/15

วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2558 ) เวลา 10.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ตามที่มูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้จัดตั้งโครงการ “ทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในทูลนิธิคุณพุ่ม” เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปพัฒนาบุตรหลาน ผู้พิการ ให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการทุกประเภทที่มีฐานะครอบครัวยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั่วประเทศ ซึ่งเด็กออทิสติกและเด็กพิการในเขตจังหวัดลพบุรี ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา ในปีการศึกษา 2557 จำนวน 111 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 555,000 บาท

สำหรับเด็กออทิสติกและพิการที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนในครั้งนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลพบุรี ได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการทำการคัดเลือกจากเด็กออทิสติกและเด็กพิการที่มีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ปกครองของเด็กออทิสติกและเด็กพิการที่ยากจน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก