ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.สมุทรปราการ จัดงานวันคนพิการสากลส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 05/02/15

นายพรชัย สังวรเจต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ ณ ลานเวทีพระประแดงอาเขต สามแยกพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงความสามารถของคนพิการ ให้บริการจดทะเบียนคนพิการ ซ่อมบำรุงรถโยก รถเข็น รับสมัครงานคนพิการ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และการแสดงและจำหน่ายสินค้าจากฝีมือของคนพิการ

 

การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงความรู้ความสามารถ สร้างกระแสความเข้าใจที่ดีของสังคมต่อคนพิการ ให้คนพิการได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และเพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิและโอกาสทัดเทียมเหมือนกับคนปรกติทั่วไป ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม นอกจากนี้ ยังเป็นการประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาให้กับคนพิการ เพื่อให้สังคมของจังหวัดสมุทรปราการ เป็นสังคมแห่งการเอื้ออาทรและเป็นสังคมที่น่าอยู่ รวมทั้ง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดีขึ้นและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก