ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดยะลา ร่วมจัดกิจกรรม “สานฝันปันรัก” งานวันคนพิการสากล สร้างขวัญกำลังใจให้ผู้พิการในพื้นที่

วันที่ลงข่าว: 05/02/15

เมื่อเวลา 10.30 น. วันนี้ (5 ก.พ. 58) ที่ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อำเภอมือง จังหวัดยะลา นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล จังหวัดยะลา ประจำปี 2557 ซึ่ง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ศูนย์ประสานงานองค์กรภาคอกชนจังหวัดยะลา องค์การบริหารส่วนตำบลภาครัฐ ร่วมกับ ภาคเอกชน รวมถึงนักธุรกิจ พ่อค้า และประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมอย่างเป็นธรรม และเสมอภาคเท่าเทียมกับบุคลทั่วไป รวมทั้ง เป็นการส่งเสริมสิทธิและศักยภาพของคนพิการ โดยมี ส่วนราชการ ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึง ผู้ดูแลคนพิการ ครอบครัว และผู้พิการในพื้นที่จังหวัดยะลา เข้าร่วมงานกว่า 600 คน

นางสุดา สุหลง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา กล่าวว่า สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้ วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล จังหวัดยะลา จึงได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น โดยมี ประเด็นหลักในการจัดงาน คือ การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเพื่อคนพิการใน 3 ด้าน ได้แก่ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การสร้างสิ่งแวดล้อมสำหรับการทำงานของคนพิการ และการพัฒนาคนพิการอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการในทุกๆ ด้านด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกับบุคลทั่วไป

สำหรับกิจกรรมในงาน มีการตรวจสุขภาพร่างกายแก่คนพิการ การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานของผู้พิการ การรับลงทะเบียนคนพิการ การให้ความรู้สิทธิประโยชน์ของคนพิการ การแสดงบนเวที การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด รวมทั้ง การมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค และสิ่งของรางวัลแก่ผู้พิการ เพื่อสร้างความสุขให้แก่คนพิการและครอบครัว รวมทั้ง ให้คนพิการได้รับโอกาสทางสังคม ได้รับความรู้ รวมถึงบริการในด้านต่างๆ อีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก