ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เตรียมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทำขาเทียม แก่ผู้พิการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา

วันที่ลงข่าว: 04/02/15

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เตรียมให้บริการทำขาเทียม แก่คนพิการขาขาดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาม โครงการมหกรรมรณรงค์การทำขาเทียมเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 อีกทั้งเพื่อให้คนพิการขาขาดได้รับบริการขาเทียม ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องช่วยที่เหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดำเนินชีวิตประจำวันได้ ตามปกติ มีเป้าหมายจำนวน 150 – 200 ราย กำหนดคัดกรองตรวจประเมินความพิการทางการเคลื่อนไหว ทำขาเทียม ซ่อมขาเทียมที่ชำรุด วันที่ 9 -10 กุมภาพันธ์ 2558 ทีมที่1 ที่ศาลาประชาคม จ.แม่ฮ่องสอน กลุ่มเป้าหมาย คนพิการ อ.เมือง และ อ.ขุนยวม ทีมที่ 2 ที่โรงพยาบาลปาย กลุ่มเป้าหมายคนพิการ อ.ปายและอ.ปางมะผ้า ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ทีมที่ 2 ที่ โรงพยาบาลแม่สะเรียง กลุ่มเป้าหมาย คนพิการ อ.แม่สะเรียง /อ.สบเมย /อ.แม่ลาน้อย และวันที่ 11 -12 กุมภาพันธ์ ทำขาเทียม ลองขาเทียม ฝึกใช้ขาเทียม ที่ศาลาประชาคม จ.แม่ฮ่องสอน และมีพิธีมอบขาเทียมให้ผู้พิการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอประชาสัมพันธ์ไปยัง ผู้พิการ ขาขาด ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสิทธิ์ ที่ประสงค์มารับบริการดังกล่าว แจ้งความจำนงได้ที่ โรงพยาบาลประจำอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลใกล้บ้าน เพื่อรับ-ส่ง มารับบริการตามวันเวลา และสถานที่ ดังกล่าว สำหรับผู้ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการให้นำสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการมาด้วย

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก