ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดบึงกาฬ มอบทุนการศึกษาพระราชทานแก่เด็กพิการและออทิสติก

วันที่ลงข่าว: 03/02/15

วันนี้ (03 ก.พ.58) เวลา 09.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ในจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 50 คน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,000 บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กพิเศษดังกล่าวที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ให้ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กปกติทั่วไป ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

 

นายดาวเทียม บับที ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ นำกล่าวรายงานและเบิกตัวผู้รับทุนเข้ารับประทานทุนต่อหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งการรับมอบทุนในครั้งนี้มีเด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ได้รับเมตตาประทานทุนจำนวน 50 ทุน ทุนละ 5000 บาท และหลังนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ได้อ่านพระราชดำรัสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ความว่า ขอแสดงความดีใจแก่ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่มทุกคน ทุนการศึกษาที่ได้รับในครั้งนี้ ขอให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และสามารถช่วยตนเองได้ การพัฒนาบุตรหลานควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทุนการศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระได้ระดับหนึ่ง เด็กพิการจะมีศักยภาพ และช่วยเหลือตนเองได้มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครอง ขอให้กำลังใจทุกคนที่มีความอดทน มุ่งมั่นในการพัฒนาบุตรหลาน เพื่อให้มีศักยภาพ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก