ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

วันที่ลงข่าว: 02/02/15

ที่ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ บ้านเต่าเหล็ก ตำบลนาผือ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายสมปอง สมขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ เป็นประธานเปิดเปิดศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ และทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมี นางสุวิมล ศรไชย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ กับ นายสมปอง สมขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาผือ และตัวแทนนายสุพรรณ สืบสิงห์ ตัวแทนองค์กรอิสระภาคประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ท่ามกลางสักขีพยานชาวตำบลตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลตำบลนาผือ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสในนาผือ และตำบลใกล้เคียง และเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ สำหรับผู้พิการในชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนและสังคมได้รับการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างทั่วถึง และมีทักษะการดำรงชีวิต การช่วยเหลือตนเอง การประกอบอาชีพ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล พร้อมทั้งได้รับการช่วยเหลือ ด้านทุนและอุปกรณ์จากองค์กรภาครัฐอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด อีกทั้งยังเป็นการสร้างรากฐานการทำงานเกี่ยวกับผู้พิการให้เป็นแบบอย่างแก่องค์กรหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป

นางสุวิมล ศรไชย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า ต่อไปจะขยายศูนย์เรียนรู้สำหรับผู้พิการ เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในการใช้ชีวิตในสังคมได้ด้วยตนเอง ไม่เป็นภาระของสังคม ให้ครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก