ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย จัดประชุมหารือคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 02/02/15

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย จัดประชุมหารือคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

วันที่ 30ม.ค.58 ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย นายรัชกฤช สถิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประชุมส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่1/2558 เพื่อพิจารณาการอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีตามแผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557 ถึง 2559 ประจำปีงบประมาณ 2558

นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2558 ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดเชียงราย ระยะ 3 ปี เป็นการนำแผนพัฒนาที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติในปี พ.ศ.2558 ตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ฯ มาตรการ พันธกิจ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่กำหนดไว้ ด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ส่งผลดีต่อคนพิการในจังหวัดเชียงรายให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาคได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก