ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดตรัง

วันที่ลงข่าว: 02/02/15

นายนิพันธ์ ศิริธร ปลัดจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันคนพิการสากลจังหวัดตรัง ประจำปี 2557” ณ โรงยิมเนเซียม 2 สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง โดยมีประเด็นหลักในการจัดงาน ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักขององค์การสหประชาชาติ คือ การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเพื่อคนพิการ ใน 3 ด้าน ได้แก่ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การสร้างสิ่งแวดล้อมสำหรับการทำงานของคนพิการและการพัฒนาคนพิการอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ

วันคนพิการสากลในทุกปี มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มารวมพลังกันเพื่อสร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรคสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดโอกาสให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และได้แสดงศักยภาพ แสดงพลังแห่งความเท่าเทียมในสังคม อีกทั้งยังได้มีโอกาสรวมกันถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายพระพรให้พระองค์ท่านมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้คำนึงถึงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยกำหนดนโยบายและจัดสวัสดิการให้กับคนพิการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และเท่าเทียมกับคนทั่วไปในสังคมโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก