ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.ศรีสะเกษ เปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2557

วันที่ลงข่าว: 02/02/15

จังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ร่วมกับ องค์กรคนพิการ จังหวัดศรีสะเกษ จัดงานวันคนพิการสากล จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2557 ภายใต้คำขวัญ “พัฒนาเทคโนโลยี...สู่กากรพัฒนาคนพิการอย่างต่อเนื่อง"

วันนี้ (30 ม.ค. 58) ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดศรีสะเกษ นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2557 โดยมีนายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายทวีศักดิ์ สิงห์ดง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คนพิการทุกประเภท ครอบครัวคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทนสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดศรีสะเกษ และองค์กรเครือข่าย และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ด้วยองค์การสหประชาชาติ ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล สำหรับในปี 2557 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลัก คือ การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเพื่อคนพิการ ใน 3 ด้าน ได้แก่ การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ การสร้างสิ่งแวดล้อมสำหรับการทำงานของคนพิการ และการพัฒนาคนพิการย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ

สำหรับจังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2557 ขึ้น ภายใต้ “พัฒนาเทคโนโลยี...สู่การพัฒนาคนพิการอย่างยั่งยืน” ในครั้งนี้ได้มีกิจกรรมประกอบด้วย การลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 87 พรรษา การแสดงชุดดอกแก้วกัลยา จากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การแสดงจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่คนพิการต้นแบบ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการ มอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาคนพิการที่ได้รางวัลจากากรแข่งขันกีฬาสุพรรณบุรีเกมส์ มอบเงินสนับสนุนโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด มอบเงินสนับสนุนโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด มอบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการที่รับคนพิการเข้าทำงาน มอบกายอุปกรณ์ (รถสามล้อโยก, รถเข็นนั่งเด็ก) การจัดนิทรรศการ เผยแพร่สิทธิประโยชน์ของคนพิการ การให้บริการในหน่วยงาน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับโรงพยาบาล จัดนิทรรศการ บริการด้านการแพทย์ การตรวจสุขภาพทั่วไป ออกเอกสารรับรองความพิการและบริการแนะนำด้านการแพทย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ จัดนิทรรศการ ให้คำปรึกษาการดูแลเด็กพิเศษ การช่วยเหลือทางการศึกษา หน่วยงานกระทรวงแรงงาน บริการจัดหางาน ให้คำปรึกษาด้านอาชีพ เผยแพร่ความรู้สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน และแนะนำการฝึกอาชีพระยะสั้น องค์กรคนพิการ ได้แก่ สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดศรีสะเกษ สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ สมาคนคนตาบอดจังหวัดศรีสะเกษ และ ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน ให้บริการคำปรึกษาแนะนำสิทธิประโยชน์ของคนพิการตามกฎหมาย

นอกจากนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการเผยแพร่สิทธิประโยชน์ของคนพิการ แสดงผลงาน ผลิตภัณฑ์ฝีมือจากคนพิการ สาธิตการฝึกอาชีพระยะสั้น แนะนำบริการของศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม และการจัดกิจกรรมนันทนาการอีกมากมาย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก