ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.ร้อยเอ็ด จัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2557 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเพื่อคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 02/02/15

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2557 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเพื่อคนพิการ

วันนี้ (28 ม.ค. 58) เวลา 09.30 น. นายพลากรบุญประคอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2557 ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย

นายสุชาติ ต่ายทรัพย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด และประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2557 เนื่องจากองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้ในวันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล และในปีนี้องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดประเด็นหลัก คือการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเพื่อคนพิการ โดยจะมุ่งเน้นบทบาทของเทคโนโลยีเพื่อคนพิการ ใน 3 ด้าน ได้การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการตอบสนองทันที การสร้างสิ่งแวดล้อมสำหรับการทำงานของคนพิการและเป้าประสงค์การพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ เพื่อการส่งเสริมความเข้าใจประเด็นต่างๆ ด้านคนพิการและเพื่อขับเคลื่อนการสนับสนุนสำหรับศักดิ์ศรี สิทธิ และการกินดี อยู่ดีของคนพิการ และค้นหาการเพิ่มความตระหนักของผลประโยชน์ต่างๆ ที่ได้รับจากการรวมคนพิการในทุกๆ ด้านของชีวิต ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ด้านนายพลากร บุญประคอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยเฉพาะสิทธิของคนพิการ และมีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 เป็นกฎหมายที่กำหนดสิทธิให้แก่คนพิการทุกประเภท รวมถึงผู้ดูแลคนพิการ องค์กรคนพิการ นายจ้างและเจ้าของสถานประกอบการ เพื่อให้คนพิการได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีการเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และความรุนแรงในครอบครัว ของนักเรียนนักศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หน่วยงานที่ร่วมส่งเสริมกิจกรรม ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก