ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2557

วันที่ลงข่าว: 02/02/15

ว้นนี้ ( 28 ม.ค.58)เวลา 08.30 น. นายพลากร บุญประคอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2557 ณ บริวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด เพื่อเฉลิมฉลองว้นคนพิการสากล ประจำปี 2557 และเพื่อให้คนพิการได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล กิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และความรุนแรงในครอบครัว การจัดนิทรรศการผลงานของผู้พิการ สถานศึกษา

นายพลกร บุญประคอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ด ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยเฉพาะสิทธิของคนพิการ โดยได้มีการดำเนินการตามกฏหมายที่กำหนดสิทธิให้คนพิการทุกประเภท ให้ได้รับการคุ้มครอง นายประสิทธิ์ วงศ์หนองหว้า อายุ 59 ปี บ้านเลขที่ 145 หมู่ที่ 2 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ประธานสมาคมคนตาบอดภาคอีสาน และคณะกรรมการมูลนิธิธรรมิกชน ในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ปัจจุบันรับราชการครู ตำแหน่งอาจารย์ 3 ระดับ 8 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ผู้พิการทางสายตาจากอุยัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ กล่าวว่า ที่รัฐบาลจัดงานวันพิการสากล ควรจัดเป็นประจำทุกปีและควรขยายการจัดงานในทุกอำเภอเพื่อให้คนพิการทุกประเภทในท้องถิ่นได้เข้ากิจกรรมเพื่อรัยทราบข่าวสารการพัฒนาและการให้โอกาสด้านต่างๆ แก่คนพิการทุกประเภทที่ด้อยโอกาส และยังฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้โอกาสแก่คนพิการได้เข้าถึงการมีงาน การรักษาพยาบาล การคุ้มครองสิทธิ การศึกษา ตลอดจนกฏหมายสิทธิพึงมีพึงได้ในครอบครัว และไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งปัจจุบัน ยังปฏิบัติต่อคนพิการยัวไม่ชัดเจนและทันต่อเหตุการ อาทิ เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยคนพิการ ยังไม่ได้รับอย่างทั่วถึง หรือ การครอบครองที่ดิน เป็นต้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก