ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.สตูล จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2557

วันที่ลงข่าว: 02/02/15

วันนี้ (27 ม.ค. 58) เวลา 10.00 น. ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันเปิดงานวันคนพิการสากล จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล โดยมีผู้พิการและผู้บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญาร่วมงานจำนวนมาก

นายเดชรัฐ สิมศิริ กล่าวว่าองค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลักของวันคนพิการสากล คือ การพัฒนาอย่างยังยืนโดยให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเพื่อคนพิการ (Sustainable Deverlopment:The Promise of Tecnology) ใน 3 ด้าน ได้แก่ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การสร้างสิ่งแวดล้อมสำหรับการทำงานของคนพิการ และการพัฒนาอย่างยังยืนแบบบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจของสังคมที่มีต่อคนพิการ การยอมรับและให้โอกาสคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป เสริมสร้างความเข้าใจในประเด็นความต้องการในด้านต่างๆ ของคนพิการ ขับเคลื่อนการสนับสนุนสำหรับการส่งเสริมสิทธิของคนพิการ และจัดกิจกรรมสร้างสรรค์อันก่อให้เกิดเจตคติที่ดียอมรับความสามารถของคนพิการ ซึ่งจะนำไปสู่การมีงานทำของคนพิการต่อไป

ในกิจกรรมครั้งนี้มีบริการตรวจประเมินความพิการ บริการจดทะเบียนคนพิการ ต่ออายุบัตรประจำตัว การรับลงทะเบียนจัดหางาน การแสดงผลงานนวัตกรรมด้านคนพิการ การออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของคนพิการและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก