ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมประชาสัมพันธ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 02/02/15

กรมประชาสัมพันธ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทยและอาเซียน ที่ห้องประชุม 1 อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์

นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทยและอาเซียน กับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ โดยจะร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ เช่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคนพิการ ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ ออนไลน์ และอื่น ๆ ของกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกันผลิตรายการ ส่งเสริมให้คนพิการทำงานด้านสื่อสารมวลชน ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง พร้อมทั้งรณรงค์ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของคนพิการสู่สายตาประชาคมอาเซียน

ทั้งนี้ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สาธารณะ ต่อบุคคลทุกฝ่าย ทุกประเภท จึงลงนามฯ ร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของภาครัฐ รวมทั้งจัดสวัสดิการช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมา กรมประชาสัมพันธ์ได้สนับสนุนให้ผู้พิการเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานด้านสื่อสารมวลชน ผ่านทางสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ โดยมีนายเอกพงศ์ นบสกุล ผู้พิการทางสายตา เป็นผู้จัดรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และนางสาวปนัดดา ประสิทธิเมกุล เป็นผู้ประกาศข่าวและผู้ดำเนินรายการ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก