ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดพะเยา จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2557 โดยมีผู้พิการและญาติผู้พิการเข้าร่วมงานคับคั่ง

วันที่ลงข่าว: 02/02/15

วันนี้ ( 26 ม.ค.58 ) นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2557 พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคลและองค์กรดีเด่นที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการระดับจังหวัด ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ร่วมกับ องค์การบริหารจังหวัดพะเยา และสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดพะเยา จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนพิการในจังหวัดพะเยาได้แสดงศักยภาพของตนเองสู่สังคมภายนอก โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้พิการในจังหวัดพะเยาและญาติผู้พิการเข้าร่วมงานกว่า 800 คน

นางชรีพร ยอดฟ้า ประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดพะเยา กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าว เพื่อให้คนพิการได้แสดงศักยภาพและแสดงพลังแห่งการดำเนินชีวิตในสังคมบนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียม โดยได้กำหนดประเด็นหลัก คือ การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเพื่อคนพิการ ใน 3 ด้าน ได้แก่ ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การสร้างสิ่งแวดล้อมสำหรับการทำงานของคนพิการ และการพัฒนาคนพิการอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคนพิการสากลด้วยการจัดนิทรรศการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายของคนพิการ การแสดงผลงานนวัตกรรมด้านคนพิการ การแข่งขันทายปัญหา การเข้าถึงสิทธิและบริการของคนพิการ การแนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการตลอดจนการแข่งขันกีฬาของคนพิการ

ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ตอคนพิการ และการยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการ และให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรม เสมอภาคและเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก