ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดอุบลราชธานี ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ลงข่าว: 02/02/15

วันนี้ (20 ม.ค.58) ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้าและประชาชน ทอดผ้าป่าสามัคคี ของศูนย์การศึกษารพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำไปสนับสนุนช่วยเหลือ ทางด้านสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อจัดซื้ออาหารกลางวันกับเด็กพิการที่มาขอรับบริการพัฒนาศักยภาพ ที่ศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการประจำอำเภอ

 

เพื่อจัดซื้อ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกในการพัฒนาเด็กพิการและเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าสาธารณูปโภคศูนย์การเรียนเฉพาะคนพิการ ในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพเด็กพิการศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการของจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้ขยายหน่วยงานบริการ ในพื้นที่ 25 อำเภอ ให้คนพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างทั่วถึง เสมอภาคและมีคุณภาพ

 

สำหรับการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ในครั้งนี้ มีหน่วยงานข้าราชการ จากส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมบริจาคทอดผ้าป่ารวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 350,000 บาทถ้วน (สาม-แสน-ห้า-หมื่น-บาทถ้วน)

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก