ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.ชุมพร จัดมหกรรมอาชีพ ชุมพรสู่อาเซียน 19-20 มกราคม 2558

วันที่ลงข่าว: 02/02/15

จังหวัดชุมพร เตรียมจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพยกระดับและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับตลาดแรงงานอาเซียน ภายใต้ใช้ชื่อ “มหกรรมอาชีพ ชุมพรสู่อาเซียน” ในระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2558 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยนายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ด้านอาชีพที่ทันสมัยให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง คนพิการ ผู้สูงอายุ คนว่างงาน และประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อม ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในประเทศและตลาดแรงงานในอาเซียน ทำให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณภาพ ประชาชนได้มีงานทำเพิ่มรายได้และขยายโอกาสการประกอบอาชีพ

สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย นิทรรศการ อาทิ 7 อาชีพที่อาเซียนต้องการ นิทรรศการด้านการท่องเที่ยวที่อาเซียนยอมรับ นิทรรศการด้านการศึกษา การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ การฝึกอาชีพ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การทดสอบความถนัดด้านอาชีพ และการจัดทำหนังสือเดินทางอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ การประกวดภาพถ่ายวิถีอาชีพคนชุมพร กิจกรรมนัดพบแรงงานเชิงคุณภาพผ่านระบบไอที การบรรยายให้ความรู้ด้านวิชาการเรื่องโอกาสของแรงงานไทยใน AEC และการเตรียมความพร้อมของแรงงานสู่ประชาคมอาเซียน การตอบปัญหาอาชีพชิงรางวัล การมอบรางวัลสถานประกอบการดีเด่น และกิจกรรมแสดงบนเวที เป็นต้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก