ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดเลย จัดงานคนพิการสากล

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 13 มกราคม 2558 ที่ศาลาประชาคม ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย คณะกรรมเหล่ากาชาดชาดจังหวัดเลย ร่วมกันเปิดงานวันคนพิการสากล จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญาร่วมงานจำนวนมาก

 

นายวิสิทธิ์ สนมขวด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลยกล่าวว่า สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้ วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นที่รำลึกถึงวันที่ สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติได้รับรองรองแผนปฏิบัติการโลก ว่าด้วย เรื่องคนพิการ และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิก ร่วมกันกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วม ในกิจกรรมทางสังคม มีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ ซึ่งจะทำให้สังคม เกิดเจตคติ เชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ และความพิการ ให้เกิดการยอมรับ คนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อสังคม

 

สำหรับในปี 2557 องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดประเด็นหลัก ของวันคนพิการสากล คือการพัฒนาเทคโนโลยี สู่การพัฒนาคนพิการ อย่างยั่งยืน โดยเน้นบทบาท ทางเทคโนโลยีที่เอื้อต่อคนพิการ ใน 3 ด้าน ได้แก่ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การสร้างสิ่งแวดล้อมสำหรับการทำงานของคนพิการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ ทั้งนี้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดจัดงาน ทั้งมนกรุงเทพมหานครและภูมิภาค 76 จังหวัด ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2557ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดยกำหนดหัวข้อ การจัดงานให้สอดคล้องกับประเด็นหลักขององค์การสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมาย ให้คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ได้รัยรู้และเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ อาทิ บริการด้านการแพทย์ การศึกษา การประกอบอาชีพ บริการผู้ช่วยวคนพิการ สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย การลดหย่อนภาษี สวัสดิการเบี้ยคนพิการ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก และการสื่อสารสำหรับคนพิการ

 

การจัดงานคนพิการสากล ในวันนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมบรรยาย ให้ความรู้เรื่องสิทธิคนพิการ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2556 การมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตร แก่นักกีฬาที่ทำชื่อเสียงให้กับจังหวัดเลย คนพิการต้นแบบ และมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงาน องค์กร ภาครัฐและเอกชน ที่ให้การสนับสนุน จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก