ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดชุมพร ร่วมจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2558

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรคนพิการ จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2558 โดยกำหนดหัวข้อในการจัดงานครั้งนี้ว่า “การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเพื่อคนพิการ” เพื่อเปิดโอกาส ในการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาองค์กรคนพิการทุกระดับ ให้เกิดความเข้มแข็งยั่งยืน

วันนี้ (13 ม.ค. 58) ที่ โรงแรมชุมพรการ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร นายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดชุมพร ประจำปี 2558 พร้อมกับได้มอบโล่เกียรติคุณ ให้กับบุคคลพิการตัวอย่าง และหน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ

นางสาววัลภา แก้วสวี รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปีเป็น วันคนพิการสากล ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดหัวข้อหลักในการจัดงานคนพิการสากล คือ "การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเพื่อคนพิการ" ใน 3 ด้าน ได้แก่ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การสร้างสิ่งแวดล้อมสำหรับการทำงานของคนพิการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ

สำหรับการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดชุมพร ประจำปี 2558 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้คำแนะนำและคำปรึกษาอบรมให้ความรู้สิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับแก่คนพิการ ซึ่งได้รับและคุ้มครองไว้ในกฎหมายฉบับต่างๆ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาองค์กรคนพิการทุกระดับ ให้เกิดความเข้มแข็งยั่งยืน และความบันเทิงในการชมการแสดงของผู้พิการ ที่มีความตั้งใจที่จะแสดงออกถึงความสามารถ เพื่อให้กับคนพิการและบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมงานได้ชมกัน

กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การมอบโล่เกียรติคุณ ให้กับบุคคลพิการตัวอย่าง และหน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ การแสดงความสามารถของนักเรียนพิการ การจัดนิทรรศการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายของคนพิการ การนำอาหารคาวหวานมาเลี้ยง การจับรางวัลมอบของขวัญ การสาธิตอาชีพคนพิการ บริการตรวจสุขภาพ และตัดผมฟรีอีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก