ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม 175 ทุน สนับสนุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ที่ จ.นครศรีฯ

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนสนับสนุนการศึกษา แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 175 ทุน ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กปกติทั่วไป

วันนี้ (9 ม.ค.2558) ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 168 คน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 840,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กพิเศษที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ให้ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กปกติทั่วไป ปัจจุบัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ทำหน้าที่ดูแลและสร้างพัฒนาการเด็กออทิสติกและเด็กพิการใน 23 อำเภอ รวม 392 คน

สำหรับมูลนิธิคุณพุ่ม เกิดจากพระปรีชาสามารถและความเข้าใจ ในฐานะพระมารดาที่ดูแลเอาใจใส่และพัฒนาการเรียนรู้ของพระโอรสอย่างใกล้ชิด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิ และผู้ประทานกำเนิดมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงเล็งเห็นว่าบุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่างๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม จึงประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินทุนแรกเริ่มสำหรับจดทะเบียนก่อตั้งมูลนิธิคุณพุ่ม เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2548 เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณพุ่ม พระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาจนถึงปัจจุบัน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก