ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดเพชรบูรณ์จัดอบรมให้ความรู้การจ้างงานคนพิการแก่เจ้าของสถานประกอบการภาคเอกชน

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

วันนี้ ( 9 มค. 58 ) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสณฑ์ทรรศน์ ป้อมเย็น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในการอบรมตามโครงการส่งเสริมให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ประจำปี 2558 เพื่อให้ผู้ประกอบภาคเอกชนและเจ้าของสถานประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจด้านการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการอย่างถูกต้องและสามารถจ้างงานผู้พิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการตามตามพระราชญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ด้านการจ้างงาน การจัดสัมปทาน และการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานประกอบการสำหรับคนพิการ ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการ จำนวน 12 แห่ง จ้างงานคนพิการตามกฎหมาย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก