ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 9 มกราคม 2558 ที่หอประชุมแก้วเจ้าจอมวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ดร.ไกร บุญบันดาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในงานวันคนพิการสากลจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2557โดยมีคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 400 คน

 

นายอุทิศ บุญช่วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เผยว่า สืบเนื่องจากสำนักงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ หรือ พก. ร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานวันคนพิการสากลส่วนภูมิภาค ประจำปี 2557 โดยองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดประเด็นหลัก คือ การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเพื่อคนพิการ ใน 3 ด้าน ได้แก่ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ // การสร้างสิ่งแวดล้อมสำหรับการทำงานของคนพิการ // และการพัฒนาคนพิการอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ

 

การเฉลิมฉลองวันคนพิการสากล ประจำปี 2557 ได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมสมัชชาด้านคนพิการแห่งสหประชาชาติ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ด้านคนพิการ และขับเคลื่อนการสนับสนุนสำหรับศักดิ์ศรี สิทธิ และการอยู่ดีกินดีของคนพิการ และค้นหาการเพิ่มความตระหนักของผลประโยชน์ต่างๆ ที่ได้รับจากการรวมคนพิการมรทุกๆ ด้านของชีวิต ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมวันคนพิการสากลของประเทศสมาชิก ระยะเวลาจัดงานระหว่างเดือนธันวาคม 2557 – มีนาคม 2558

 

โดยภายในงานมีการมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องคนพิการตัวอย่าง จำนวน 7 คน // องค์กรคนพิการ 6 องค์กร // นอกจากนี้ยังมีการมอบรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ จำนวน 7 คน และหลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้นลง น้องๆ จากโรงเรียนธรรมิกวิทยา อ.เขาย้อย ได้ร่วมกันเพลง ในบทเพลงราชาผู้ทรงธรรม และเพลงหนึ่งในร้อย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก