ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เปิดเวทีชี้แจงการดำเนินงานตมโครงการขยายผลการคุ้มครองการขยายผลการคุ้มครองชีวิตผู้สูงอายุ และทุกคน

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

วันนี้ (8 ม.ค. 58) นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตมโครงการขยายผลการคุ้มครองการขยายผลการคุ้มครองชีวิตผู้สูงอายุ และทุกคน ที่ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด กล่าวว่า การจัดเวทีครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเตรียมการล่วงหน้าเพื่อคุ้มครองชีวิตผู้สูงอายุ ผู้เปราะบาง เช่น เด็กเล็ก ผู้ป่วยเรื้อรัง สตรีตังครรภ์ และผู้พิการ หรือทุกคน เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน ปัจจัยในการประกอบอาชีพ และวิถีชีวิต รวมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติในการป้องกันภัยพิบัติ และระบบการบริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดผลการดำเนินงาน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการคุ้มครองผู้สูงอายุ ผู้เปราะบาง และทุกคนล่วงหน้า

 

ซึ่งแนวทางการดำเนินงานนี้จะเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยลดความสูญเสียทางร่างกาย จิตใจทรัพย์สินและผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดจากภัยพิบัติ โดยจะไม่อยู่ในภาวะเสี่ยงอีกต่อไป และจะเป็นการเปลี่ยนทัศนคติของสังคมให้เพิ่มการป้องกันอย่างเต็มที่มากกว่าเดิม และระบบในการช่วยเหลืออพยพผู้สูงอายุ ผู้เปราะบาง ผู้ป่วยเรื้อรัง สตรีตั้งครรภ์ และผู้พิการ รวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก