ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับองค์กรคนพิการจังหวัดเพชรบุรี จัดงานวันคนพิการสากล จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2557

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

นางพรสม เปาปราโมทย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี แจ้งว่า ด้วยองค์การสหประชาชาติ ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล สำหรับในปี 2557 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลัก คือ การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเพื่อคนพิการ ใน 3 ด้าน ได้แก่ การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ การสร้างสิ่งแวดล้อมสำหรับการทำงานของคนพิการ และการพัฒนาคนพิการย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ สำหรับจังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับองค์กรคนพิการ กำหนดจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมประกอบด้วย มอบใบประกาศเกีรยติคุณแก่คนพิการต้นแบบ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการ การจัดนิทรรศการ เผยแพร่สิทธิประโยชน์ของคนพิการ การให้บริการในหน่วยงาน โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับโรงพยาบาล จัดนิทรรศการ บริการด้านการแพทย์ การตรวจสุขภาพทั่วไป ออกเอกสารรับรองความพิการ และบริการแนะนำด้านการแพทย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดนิทรรศการ ให้คำปรึกษาการดูแลเด็กพิเศษ การช่วยเหลือทางการศึกษา หน่วยงานกระทรวงแรงงาน บริการจัดหางาน ให้คำปรึกษาด้านอาชีพ เผยแพร่ความรู้สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน และแนะนำการฝึกอาชีพระยะสั้น องค์กรคนพิการได้แก่ สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดเพชรบุรี สมาคมคนพิการจังหวัดเพชรบุรี สมาคมคนตาบอดจังหวัดเพชรบุรี และ ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน ให้บริการคำปรึกษาแนะนำสิทธิประโยชน์ของคนพิการตามกฎหมาย

นอกจากนี้ หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดนิทรรศการเผยแพร่สิทธิประโยชน์ของคนพิการ แสดงผลงาน ผลิตภัณฑ์ฝีมือจากคนพิการ สาธิตการฝึกอาชีพระยะสั้น แนะนำบริการของศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม และการจัดกิจกรรมนันทนาการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก